Generalforsamling 2015

Referat fra Generalforsamlingen i DUF 2015

Formanden Niels Honoré konstaterer at Generalforsamlingen er lovligt og rettidigt indkaldt via nyhedsbrev og hjemmeside som vedtægterne foreskriver. Niels Honoré, Mads Hyldgaard, Ness Worch Sørensen er til stede.

1. Valg af dirigent og referent – Niels Honore vælges

2. Beretning fra bestyrelsen – Niels Honoré kan konstatere at vi som nyt selvskab er kommet godt ind i vores første rigtig hele år, og har nu fået godt gang i alle de adm. rutiner og bl.a. marketing igennem facebook og etableringen af et nyhedsbrev. Der er stor søgning på de nye kurser hvorfor bestyrelsens strategi omkring billiger, bedre og mere tilgængelige kurser syner at bære frugt. Særligt vores E-learning høster store roser og er en god måde dels at kvalitetssikre, men også at gøre viden mere tilgængelig på. Vi er rundet de 180 medlemmer, hvilket er 30 flere end sidste år og et billede på at der er stigende og fortsat interesse for fagfeltet.

3. Regnskab – NH fremlægger regnskabet og dette godkendes

4. Fastsættelse af kontingent. – Forbliver uændret.

5. Indkomne forslag. – Der var ikke indkommet nogen forslag.

6. Valg af bestyrelse – på Valg var Mads, Niels og Morten. Alle ønskede genvalg og ingen andre stillede op hvorfor de 3 er genvalgt og sidder nu i 2 år mere. Til næste Generalforsamling er de resterende medlemmer på valg.

7. Valg af suppleanter – Jeppe Nielsen har udtrykt ønske om at blive Suppleant, Jeppe Nielsen blev valgt.

8. Valg af 1 ekstern revisor – Bestyrelsen har peget på Lene Winther Johansen som ekstern revisor. Lene vælges.

9. Eventuelt –